varken.png

Wat is het varkensfonds?

Het varkensfonds is een fonds gefinancierd vanuit gelden die vrij zijn gekomen door verkoop van Varkens Innovatie Centrum Sterksel en Varkensproefbedrijf Raalte. Het fonds is bedoeld voor praktijkonderzoek en projecten op het gebied van varkenshouderij. Het gaat om projecten die nut hebben voor varkenshouders. Dat is onze doelgroep, en daarmee laten we de gelden ten goede komen aan de praktijk.

Voor wie is dit varkensfonds?

Het varkensfonds is om ondersteuning te geven aan de varkenshouderij. Innovatieve projecten en praktijkonderzoek voor varkenshouders kunnen steun krijgen, als er binnen reguliere subsidies weinig ruimte is. Het Varkensfonds biedt de mogelijkheid om op een veilige manier te pionieren en te experimenteren, of kennis te ontwikkelen die toepasbaar is in de praktijk.

Wat voor soort projecten komen in aanmerking?

Kansrijke projecten zijn projecten die zich richten op experimenten, onderzoek en dataverzameling/-analyse op het vlak van gezondheid, welzijn en gedrag van dieren. Daaraan gekoppeld is het nodig om economische doorrekeningen te maken en marktkansen in beeld te brengen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld realistisch diergericht worden ontworpen, bijv. een vrijloopkraamhok, en worden de resultaten van het project integraal benaderd.

Aan welke eisen moeten deze projecten voldoen?

Projectvoorstellen moeten voldoen aan een aantal van de onderstaande voorwaarden. Het project:

 • is innovatief en sluit aan bij het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij en/of strategische thema’s van Wageningen Livestock Research.
 • richt zich op gezondheid, welzijn en/ of gedrag van varkens
 • is praktijkgericht, en faciliteert vernieuwers in de varkenshouderij
 • richt zich op kennisontwikkeling ten dienste van de gehele sector
 • heeft een verwachte positieve impact op de economische resultaten van varkensbedrijven (c.q. de varkenssector)
 • draagt bij aan een integrale aanpak van verduurzaming

De volgende onderdelen zijn een pre bij de beoordeling:

 • maakt gebruik van moderne technieken en instrumenten (zoals sensoren, individuele dierherkenning, etc) in het onderzoek
 • ·verbinding met onderwijs en studenten
 • samenwerking met varkenshouders en/of ketenpartners
 • samenwerking met maatschappelijke organisaties en/of lokale omgeving
 • ·organiseren van kennis-/ demobijeenkomsten of open dag(en)
 • communicatieplan / inzet (social) media / nieuwe vormen van kennisdoorstroming
 • door inzet van middelen uit Varkensfonds wordt een multiplier gerealiseerd (d.w.z. dat andere private of publieke partijen het onderzoek mede financieren, waardoor het kan worden uitgevoerd ten behoeve van de praktijk)

Wie gaan projecten uitvoeren?

Projecten worden uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, in samenwerking met varkenshouders, partners en derden.

Hoe staat dit Varkensfonds in relatie tot de actuele maatschappelijke ontwikkelingen?

Het Varkensfonds financiert projecten die passen binnen het strategische thema ‘Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij’ van het meerjarige onderzoeksprogramma CoViVa; LNV is hierin een van de partners. Daarmee draagt het tezamen met de andere thema’s in CoViVa bij aan een toekomstbestendige varkenssector.

Wat moet ik doen als ik een projectidee heb en graag wil weten of dit past bij het Varkensfonds?

Hebt u een idee en wilt u graag toetsen of dit past bij het Varkensfonds, stuur uw contactgegevens en een korte beschrijving van idee dan op naar info@varkensfonds.nl. Dan nemen wij contact met u op om te verkennen of dit idee passend kan zijn voor financiering uit het Varkensfonds en uitgewerkt kan worden tot een aanvraag voor financiering.

Waar kan ik een project indienen en vanaf wanneer?

Het Varkensfonds is operationeel vanaf 1 januari 2023

Het projectvoorstel kan worden ingediend bij info@varkenfonds.nl en dient voorzien te zijn van een motivatie waarom u vindt dat het projectvoorstel mede door Varkensfonds gefinancierd zou moeten worden. Daarvoor is een format beschikbaar op deze website.

Na indiening worden projectvoorstellen beoordeeld door de Adviesraad Varkensfonds, bestaande uit vertegenwoordigers van POV, LTO Nederland en Wageningen Livestock Research.

In principe ontvangt u binnen 3 maanden na indiening van een compleet voorstel uitsluitsel of uw voorstel al dan niet in aanmerking komt voor financiering vanuit het fonds.

Meer info?

Wilt u mogelijk gebruik maken van het Varkensfonds maar hebt u nog vragen, stuur dan uw vraag naar info@varkensfonds.nl.

Partners